Regulamin serwisu copernicusacademy.pl

I. DEFINICJE POJĘĆ

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu.

2. Serwis – oznacza stronę lub podstrony internetowe, pod którymi Właściciel udostępnia możliwość skorzystania z usług edukacyjnych i dydaktycznych w postaci multimedialnych materiałów edukacyjnych, działający w domenie copernicusacademy.pl

3. Właściciel – A&K GROUP sp. z o.o

UL. MARSZAŁKOWSKA 115 / 338, 00-102 WARSZAWA NIP: 5252972544,

REGON: 526390790 KRS: 0001057275

e-mail: kontakt@copernicusacademy.pl

4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z funkcjonalności Serwisu, w tym za pomocą nieodpłatnej rejestracji w Serwisie, na rzecz której mogą być świadczone usługi za wyrażoną przez niego uprzednią zgodą.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

2. Serwis ma charakter edukacyjny i dydaktyczny, umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług edukacyjnych i dydaktycznych w postaci multimedialnych materiałów edukacyjnych, udostępnianych odpłatnie. Przez ww. usługi należy rozumieć proces kształcenia realizowany w ramach Serwisu w trybie grupowym lub indywidualnym, przy czym kursy mają postać grupowych spotkań w czasie rzeczywistym lub udostępnianych za pomocą gotowych nagrań na żądanie (kurs VOD), lub innych elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, itp.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu w pełnym zakresie, jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień

Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia, a także zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Serwisu, a także do zamieszczanych tam wzorców, formularzy, logotypów należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych. Więcej informacji o plikach cookies w Polityce prywatności.

6. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub informacji przykazywanych przez Właściciela, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Właściciela.

7. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Właściciela.

9. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki lub łącza do innych stron. Serwis nie odpowiada za treści ani jakiekolwiek zasady działania stron, do których prowadzą odnośniki lub łącza zamieszczone w Serwisie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub co innego zostało wyraźnie oświadczone przez Serwis. Właściciel dołoży należytej staranności w celu utrzymania sprawnego działania odnośników lub łączy do stron lub serwisów internetowych podmiotów trzecich.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG I REKLAMACJE

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:

1. stały dostęp do Internetu;

2. poprawnie skonfigurowana aktualna przeglądarka internetowa;

3. włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript;

4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

2. Właściciel nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock

Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

4. W przypadku niektórych treści cyfrowych dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności może być konieczne posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną aktualną wersji programu Adobe Reader lub innego, umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików w formacie .pdf oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików o formacie .doc, .docx, .rtf, .ppt, .xls, .xlt lub oprogramowania Open Office lub innego podobnego oprogramowania.

5. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Strona internetowa Serwisu jest responsywna i powinna dynamicznie dopasować się do każdej rozdzielczości ekranu.

6. Właściciel jest uprawniony do zablokowania dostępu do funkcjonalności Serwisu, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Właściciela lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami niedozwolonymi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Właściciel zawiadomi Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu na adres e-mail podany przez Użytkownika.

7. Właściciel nie gwarantuje Użytkownikom nieprzerwanego dostępu do materiałów multimedialnych zamieszczanych w Serwisie. Przerwy w takim dostępie mogą nastąpić na przykład na skutek zdarzeń niezależnych, awarii technicznych, itp.

8. Reklamacje należy składać przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail należący do Właściciela. Reklamacja powinna być rozpatrzona do 7 dni roboczych, a Użytkownik składający reklamacje uzyska zwrotną odpowiedź na wskazany adres mailowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz rozwiązania umowy środki będą zwrócone Użytkownikowi do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji na wskazany numer rachunku bankowego.

9. Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami na serwisie lub z dostępnością użytkownika do sieci Internet, co jest konieczne do korzystania z Serwisu.

IV. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz ze świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług edukacyjnych i dydaktycznych.

2. Właścicielem Konta Użytkownika w Serwisie może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Za wszelkie czynności i działania niepełnoletniego Użytkownika odpowiadają jego przedstawiciele ustawowi (rodzice) lub opiekuni prawni.

3. Aby założyć konto Użytkownika w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji.

4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

5. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika procesu dydaktycznego realizowanego w ramach świadczenia usług edukacyjnych i dydaktycznych oraz są wymagane dla prawidłowego przeprowadzenia procesu kształcenia.

Właściciel nie daje możliwości zmiany danych uczestnika procesu dydaktycznego po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.

6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont Użytkownika przez jedną osobę, ani udostępnianie, użyczanie czy przekazywanie do korzystania posiadanego konta Użytkownika innym osobom. Właściciel Serwisu zastrzega, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Serwisu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Właściciela Serwisu stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.

7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad danymi logowania do swojego konta.

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystania z Platformy innym Użytkownikom.

9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Właściciela lub pobierających z nich dane.

10. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i zawnioskować do Właściciela o usunięcie założonego konta, wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Właściciela. Po otrzymaniu wniosku, Właściciel usunie Konto wyłącznie wtedy, jeśli nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia względem Użytkownika, np. o charakterze majątkowym. Właściciel zastrzega, że usunięcie Konta nie będzie się wiązać ze zwrotem ewentualnie niewykorzystanych środków wpłaconych przez Użytkownika.

V. USŁUGI I PŁATNOŚCI

1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą nabyć dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych zawartych w Serwisie. Mogą także zapisać się na kurs przygotowujący do matury, uprzednio zapoznając się i akceptując regulamin danego kursu, udostępniany przy każdorazowym zapisaniu się na dany kurs.

3. Płatności w Serwisie można wykonać za pomocą instrumentów płatniczych takich jak: BLIK, e-przelew, karta debetowa i kredytowa. Płatności w Serwisie obsługuje platforma płatnicza online – przelewy24.pl,( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.) która przeprowadza również rozliczenia transakcji. Szczegółowe zasady korzystania ze sposobów płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców.

Korzystanie z wybranych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

4. Na wyraźne żądanie Użytkownika Właściciel może wystawić imienną fakturę za wykupione usługi (np. kursy lub filmy) i przekazać ją drogą elektroniczną.

5. Płatności w Serwisie są realizowane w czasie rzeczywistym bez zbędnej zwłoki, a dostęp do wykupionych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych Użytkownik otrzymuje od razu po wykonaniu i zaksięgowaniu płatności. Jeśli po wykonanej płatności zamówione usługi nie pojawią się na koncie Użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego, należy wówczas skontaktować się z Właścicielem.

6. Multimedialne materiały dydaktyczne (np. nagrane z rozwiązywania zadań) dotyczące kursów są umieszczone na platformie w miejscu i czasie ustalonym z Użytkownikami posiadającymi dostęp do danego kursu i będą dostępne do ustalonego dnia.

7. Wszystkie audiowizualne materiały edukacyjne i dydaktyczne udostępniane za pomocą Serwisu dostępne są tylko online i niedozwolone jest pobranie ich na dysk twardy swojego komputera, a ich autorzy nie udzielają zgody na ich dalsze rozpowszechnianie. Nagrania maturalne w ramach kursów online będą dostępne online do dnia egzaminów maturalnych na dany rok. Kursy VOD na żądanie będą udostępniane Użytkownikowi przez rok kalendarzowy od ich wykupienia, a po upływie tego okresu dostęp do tych materiałów zostanie zamknięty.

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne, produkty oraz usługi świadczone przez Właściciela Serwisu dostępne w Serwisie, są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlegają ochronie prawnej oraz stanowią własność intelektualną Właściciela Serwisu.

2. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie należą do Właściciela serwisu, chyba, że zaznaczono inaczej.

3. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą Właściciela serwisu.

4. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

5. Właściciel Serwisu udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z

materiałów umieszczonych w ramach Serwisu, ważnej przez czas trwania dostępu do funkcjonalności Serwisu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Użytkownika.

6. Użytkownik w ramach Serwisu upoważniony jest do korzystania z zasobów Serwisu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Użytkownika) utrzymywanej przez Właściciela,

2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki produktu lub usługi,

3. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym – bez prawa do ich dalszego udostępniania, rozpowszechniania, itp.

7. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zasobów Serwisu, jak i ich części:

1) udostępnianie i prezentowanie zasobów Serwisu osobom trzecim,

2) publikowanie zasobów Serwisu niezależnie od formy publikacji

3) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek

8. Właściciel Serwisu informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek

rozpowszechnianie zasobów Serwisu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Właściciela Serwisu stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Właściciel może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadość uczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

9. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Serwisu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie i treści udzielonej licencji, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Właściciela Serwisu.

10. Administrator Serwisu jest uprawniony do okresowej aktualizacji zasobów Serwisu w szczególności kursów online, kursów VOD, pozostałych

materiałów.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Serwisu, w przypadku przekazania danych osobowych przez Użytkownika, będzie podejmować wszelkie starania, aby zagwarantować Użytkownikom zachowanie poufności danych osobowych, nieudostępnianie (bez wyraźnej zgody Użytkownika) osobom trzecim zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych: General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Sposób zachowania prywatności Użytkowników został opisany w dokumencie polityka prywatności. Właściciel zobowiązuje się ponadto do zabezpieczenia danych osobowych poprzez wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

2. Użytkownicy będą mieli prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych

osobowych znajdujących się w bazie Serwisu na wyraźne żądanie zgłoszone do Właściciela na zasadach opisanych w polityka prywatności.

3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostaną wskazane w polityka prywatności.

VIII. DODAWANE TREŚCI, OPINIE ICH KOMENTOWANIE

1. W trakcie procesu kształcenia Właściciel w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z forum internetowego. Zawarte w forum treści są prywatnymi opiniami ich autorów, a Właściciel Serwisu nie odpowiada za ich treść.

2. Autorzy komentarzy i opinii publikują treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania treści zawierających wulgaryzmy, wypowiedzi niezwiązane z tematem, a także obraźliwe wobec innych użytkowników Serwisu lub osób trzecich.

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Wszystkie treści oraz materiały prezentowane w Serwisie przez Właściciela mają charakter wyłącznie edukacyjny i dydaktyczny. Właściciel dołoży starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne z obecnym stanem nauki.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do drobnych błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów.

3. Właściciel serwisu zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym ewentualne lub wynikowe) poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

4. Właściciel może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z prezentowanymi informacjami w Serwisie) a także korzystać z internetowych narzędzi do analizy statystyk serwisów www lub analiz skuteczności działań reklamowych, używając z narzędzi takich jak Google AdSense, Google Analitics, Meta PIXEL, Google PIXEL. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Właścicielowi. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Właściciel z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

5. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte, bez zwrotu poniesionych przez Użytkownika na rzecz Serwisu kosztów ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Właściciela Serwisu, kopiuje produkty lub usługi Serwisu lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Właściciela, podaje mu dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2024

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

3. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Użytkownika, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

5. Zmiany Regulaminu będą udostępniane pod adresem www.copernicuscopernicus.pl/regulamin

6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.